Reklama
Spotkanie dla trzech powiatów
WYDARZENIA - Region Bocheński
czwartek, 18 grudnia 2014 00:41

Wolontariusze z organizacji pożytku publicznego, samorządowcy trzech szczebli samorządu spotkali się w bocheński Starostwie Powiatowym, by zastanowić się jak skutecznie sięgnąć po środki unijne. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania była radna województwa małopolskiego Józefa Szczurek – Żelazko, współorganizatorem radna wojewódzka Urszula Rusecka z Bochni, natomiast rolę gospodarz pełnili starosta bocheński Ludwik Węgrzyn oraz wicestarosta bocheński Józef Mroczek. – Chcemy stworzyć organizacjom pożytku publicznego, z trzech powiatów: brzeskiego, bocheńskiego i wielickiego, możliwość dyskusji, ale przede wszystkim poznania źródeł finansowania działalności tego typu instytucji – mówi naszej redakcji radna Józefa Szczurek – Żelazko.

 

Powiaty pomogą

 

Witając zebranych wicestarosta Józef Mroczek mówił, że wolontariat i działalność OPP, ma ogromny wpływ na wiele dziedzin życia. – Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowania naszego społeczeństwa bez inicjatyw podejmowanych przez Was – wolontariuszy z OPP. Za to serdecznie Wam dziękujemy, ze swojej strony deklarujemy wsparcie i pomoc – mówił wicestarosta Józef Mroczek.

 

Starosta Ludwik Węgrzyn tłumaczył, że nie lubi określenia „organizacje pozarządowe”. Bo to przypomina walkę z rządem. – Oczywiście trudno dzisiaj nie doceniać działania OPP. Wy jesteście bliżej ludzi, urzędnik bywa czasem skrępowany Kodeksem Postępowania Administracyjnego, procedurami. Nawet jak chce pomóc, nie bardzo może. Dlatego OPP wypełniają tę lukę. Na pewno nie zabraknie nam woli, żeby Was wspierać, pewno będzie jej kilka razy więcej niż środków, ale zarówno ja, jak i wicestarosta Józef Mroczek, który zresztą przez wiele lat z powodzeniem kierował Środowiskowy Domem Samopomocy, nie zamkniemy się na Wasze problemy. Czekamy na Was, razem zmieniajmy nasza powiatową rzeczywistość – mówił Ludwik Węgrzyn. Radna Józefa Szczurek – Żelazko podkreślała, że idea zorganizowania spotkania dla przedstawicieli OPP z trzech powiatów zasadza się na przekonaniu, że środki unijne można wykorzystać lepiej niż do tej pory, dla rozwiązania problemów lokalnych. – Organizacje pożytku publicznego mają wiele przywilejów: mają prawo do użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach, ale przede wszystkim mają prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych – tłumaczy radna Józefa Szczurek – Żelazko.

 

 

33 dziedziny

 

Aż w 33 dziedzinach mogą realizować zadania publiczne OPP. O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;działalności charytatywnej;podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;ochrony i promocji zdrowia;działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;wypoczynku dzieci i młodzieży;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;turystyki i krajoznawstwa;porządku i bezpieczeństwa publicznego;obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;ratownictwa i ochrony ludności;pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;upowszechniania i ochrony praw konsumentów;działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;promocji i organizacji wolontariatu;pomocy Polonii i Polakom za granicą;działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Małopolska pomoże

 

Ewelina Rokita, która w imieniu zarządu województwa małopolskiego koordynuje wsparcie dla OPP, mówiła jak starać się o status organizacji pożytku publicznego oraz jak przygotować wniosek o dotację. – Dotacje mogą obejmować aż 33 dziedziny życia. Maksymalna kwota dotacji w ramach małych grantów dostępnych przez cały rok dla OP wynosi 10 tysięcy złotych. Oczywiście samorząd wojewódzki może w całości sfinansować projekt, ale warto pamiętać, przygotowując wniosek, że przecież liczy się praca wolontariuszy; to dodatkowe punkty dla wnioskodawcy – tłumaczyła nam Ewelina Rokita. Radna wojewódzka Urszula Rusecka podkreślała, że warto „wyceniać pracę wolontariuszy” bo w ten sposób pokazuje się zaangażowanie OPP. Organizacje Pożytku Publicznegoto stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą bowiem prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania. Ewelina Rokita mówiła o tym, że warto, żeby OP ubiegały się o 1 procent podatku. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom? Lista jest długa: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku, podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi, podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

[mir]


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr102020

pr10spec

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .